Procesy

Każdy z nas chciałby uniknąć stawania przed sądem (podobnie, jak każdy chciałby być zdrowy i nigdy nie odwiedzać szpitala). Jednak w działalności lekarza zarówno zawodowej, jak i przy prowadzeniu podmiotu leczniczego, spory, których nie da się zażegnać, prowadzą właśnie na salę rozpraw.
W zależności od sytuacji postępowanie może się toczyć przed sądem karnym - w razie sformułowania aktu oskarżenia bądź przed sądem cywilnym - w razie wniesienia pozwu.

W postępowaniu karnym wyróżniamy etap przedsądowy: postępowania przygotowawczego prowadzonego przez organa ścigania, czyli przez Policję lub prokuratora.

Z kolei postępowanie cywilne może mieć różne fazy przedsądowe, w zależności od decyzji osoby, która formułuje roszczenia. Może dojść do negocjacji ugodowych, do mediacji, do zawezwania do próby ugodowej przed sądem.
W każdym z powyższych wypadków zastosowanie znajdują inne przepisy.

Dodatkowo stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U. z 2012 r., Nr 159 ze zmian.) w wypadkach tzw. zdarzeń medycznych pacjent ma prawo wnieść o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.