Komisje

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U. z 2012 r., Nr 159 ze zmian.; dalej: ust. o pr.pacj.) w wypadkach tzw. zdarzeń medycznych pacjent ma prawo wnieść o ustalenie zdarzenia medycznego do wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Zgodnie z art. 67a ust. 1 cyt. ust. zdarzenie medyczne definiuje się jako zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta będących następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:
  1. diagnozy, jeżeli spowodowała ona niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
  2. leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego,
  3. zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Celem tego postępowania jest ustalenie, czy zdarzenie, którego następstwem była szkoda majątkowa lub niemajątkowa, stanowiło zdarzenie medyczne (art. 67i ust. 1 ust. o pr.pacj.). Istotne jest, że w zakresie uregulowanym cytowaną ustawą ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem wojewódzkiej komisji (art. 67k ust. 1 ust. o pr.pacj.).

Z kolei pacjent (lub jego przedstawiciel ustawowy bądź spadkobiercy) przyjmując propozycję odszkodowania i zadośćuczynienia składa oświadczenie o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń mogących wynikać ze zdarzeń uznanych przez wojewódzką komisję za zdarzenie medyczne w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku (art. 67k ust. 6 zd. pierwsze).

Również w postępowaniach przed Komisjami reprezentujemy tak lekarzy, jak i podmioty lecznicze.